Podľa uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 o obmedzení pohybu osôb ministerstvo vydáva toto usmernenie:

a) voľnočasovú športovú aktivitu, je možné vykonávať len doma alebo v extraviláne obce v rámci okresu trvalého pobytu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,

b) výkon profesionálneho športu športovcom sa považuje za výkon jeho zamestnania, preto na profesionálnych športovcov sa obmedzenia pohybu vzťahujú rovnako ako na zamestnancov (môžu chodiť do az o zamestnania), pri ich samotnej športovej aktivite však musia dodržať platné opatrenie ÚVZ SR s príslušným usmernením MŠVVaŠ SR, zverejnenom na našom webovom sídle na adrese https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnostou-od-15102020/.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov je možné vykonávať športovú aktivitu len osobe s negatívnym testom.

Z uvedeného vyplýva, že na profesionálnych športovcov kolektívnych aj individuálnych športov sa pri výkone ich športovej činnosti pozerá ako na pracujúcich v profesii šport. Čiže môžu ísť na aj zo športoviska (ich pracoviska). Takýto pohyb osôb nie je obmedzený. Ale samotné vykonávanie športovej aktivity vyššie zmienených profesionálov na športovisku (ich pracoisku) sa aj naďalej riadi hygienickými pravidlami, to znamená napr. max. 6 osob na športovisku, resp. pravidlá pre najvyššie súťaže v 5 športoch, ako sú popísané v usmernení na adrese https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnostou-od-15102020/.
Iní organizovaní športovci (mládež, deti, dospelí, hoci aj reprezentanti) športovú činnosť vykonávať nemôžu = platí obmedzenie pohybu osôb. Športovať sa dá iba neorganizovane vo voľnej prírode (pohyb v prírode v extraviláne vo vlastnom okrese), pričom zároveň aj tu platia všeobecné hygienické pravidlá (napr. priblíženie, rúška a pod.).

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook