Na Valnom zhromaždení Slovenského lukostreleckého zväzu, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.11.2020 v Liptovskom Mikuláši si delgáti zvolili dvoch nových členov predsedníctva, doplnili voľbou piateho člena do Disciplinárnej komisie SLZ a zvolili si piatich členov Odvolacej komisie SLZ. Dva kluby, ktoré požiadali o členstvo v Slovenskom lukostreleckom zväze počas roku 2020 sa po schválení delegátmi VZ stali plnohodnotnými členmi Slovenského lukostreleckého zväzu. Sú to nasledovné kluby: SportACADEMY Hlohovec a Luk klub Pohoda.

Novozvolení členovia Predsedníctva SLZ:

Ingrid Šilonová

Miroslav Bendík

Novozvolený člen Disciplnárnej komisie

Pavel Braso

Členovia Odvolacej komisie:

Boris Baláž

Juraj Duchoň

Stanislav Gažík

Libor Kubíček st.

Viliam Srdoš

 

Delegáti VZ sa ďalej dohodli na nasledovných zmenách v Súťažnom poriadku SLZ týkajúcich sa súťažných zostáv a vekových kategórii.

1. Rozdelenie detí do 10 rokov (chrobáci) na chlapcov a dievčatá.

2. Vytvorenie vekovej kategórie Veterán/ka 3 pre strelcov nad 70 rokov.

3. V kategórii HL kadeti a kadetky, zníženie vzdialenosti na 40m v terčovej lukostreľbe.

Zmeny vo vekových kategóriách budú platiť od prvej súťaže v halovej lukostreľbe sezóne 2020-2021 a zmena vzdialenosti pre HL kadeti a kadetky začne platiť od terčovej sezóny 2021.

Aktuálne znenie schválených dokumentov VZ bude zverejnené v priebehu nasledujúcich dní v sekcii "zverejňovanie informácii" na stránke SLZ.

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook