Dokladovanie bezúhonnosti rozhodcu

Pre výkon činnosti športového odborníka v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, paragraf 7 odsek 4 je potrebné doložiť bezúhonnosť. 

Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetci účastníci školenia rozhodcov si k prezentácii priniesli výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Bez uvedeného dokladu Vám nebude uznaná príslušná kvalifikácia a strácate alebo nezískate oprávnenie rozhodovať súťaže v kalendári Slovenského lukostreleckého zväzu.

Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastňujú školenia, sú povinní zaslať doklad preukazujúci bezúhonnosť na poštovú adresu SLZ.

Kvalifikácia rozhodcu Vám bude pre súťaže v sezóne 2017 po uznaná až po doručení dokladu. 

Zoznam rozhdocov s podmienečne uznanou kvalifikáciou  -link

V prípade, že ste už dokladovali alebo dokladujete svoju bezúhonnosť pri uznaní kvalifikácie trénera, tento doklad nie je potrebný.

Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.

Najjednoduchšie vybavenie z registra trestov je na pobočke Slovenskej pošty, hľadajte v službách pobočky nasledovnú službu „Výpis z OR, LV a RT“. 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook