Dokladovanie bezúhonnosti trénera

Pre výkon činnosti športového odborníka v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, paragraf 7 odsek 4 je potrebné doložiť bezúhonnosť. 

Z tohto dôvodu je potrebné, aby všetci tréneri žiadajúci o uznanie a zaevidovanie kvalifikácie doložili príslušný doklad - čestné prehlásenie ak trénujete iba dospelých, výpis z registra trestov ak trénujete aj mládež. 

Zoznam trénerov s podmienečne uznanou kvalifikáciou  -link

Kvalifikácia trénera Vám bude uznaná až po doručení príslušného dokladu. 

V prípade, že ste už dokladovali alebo dokladujete svoju bezúhonnosť pri uznaní kvalifikácie rozhodcu, tento doklad nie je potrebné dodať 2 krát.

Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.

Najjednoduchšie vybavenie výpisu z registra trestov je na pobočke Slovenskej pošty, hľadajte v službách pobočky nasledovnú službu „Výpis z OR, LV a RT“.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook